Arcangelo Badolati – KU­LI­SY ‘NDRAN­GHE­TY 

“Pacchero alla ‘ndrangheta”, premiati Bombardieri e Bertolone
settembre 9, 2018
‘Ndrangheta stragista, ecco il memoriale del boss Lo Giudice: conferma l’accordo con Cosa Nostra nell’attacco allo Stato
settembre 17, 2018
Kulisy ‘Ndranghety. Międzynarodowy profil mafii kalabryjskiej OKŁADKA

KU­LI­SY ‘NDRAN­GHE­TY
Pro­fil naj­groź­niej­szej ma­fii na świe­cie

Wkrót­ce w sprze­da­ży

Ar­can­ge­lo Ba­do­la­ti

Prze­kład: Giu­sy In­gle­se
Ty­tuł ory­gi­na­łu: Le ‘ndran­ghe­ti­ste dell’Est. Pro­fi­li in­ter­na­zio­na­li del­la ma­fia ca­la­bre­se

Data wy­da­nia: 2018
Data pre­mie­ry: 18 wrze­śnia 2018
ISBN: 978-83-7674-739-2
For­mat: 130×200
Opra­wa: Mięk­ka ze skrzy­deł­ka­mi
Licz­ba stron: 296
Ka­te­go­ria: Li­te­ra­tu­ra fak­tu

35.90 

Ku­li­sy ‘Ndran­ghe­ty. Pro­fil naj­groź­niej­szej ma­fii na świe­cie to hi­sto­ria cu­dzo­zie­mek w kla­nach ‘Ndran­ghe­ty, naj­po­tęż­niej­szej ma­fii na świe­cie.
Oto, jak wy­glą­da ży­cie to­wa­rzy­szek bos­sów i pic­ciot­ti, ko­biet, któ­re do­ra­sta­ły i wy­cho­wa­ły się w świe­cie, w któ­rym “‘Ndran­ghe­ta ni­g­dy nie za­pu­ści­ła ko­rze­ni”, a któ­rym po­tem przy­szło peł­nić funk­cję sze­fów i lo­jal­nych „za­stęp­czy­ni” w kla­nie, sto­su­jąc w Ka­la­brii wy­mu­sze­nia, za­stra­sza­nia i trzy­ma­jąc w ry­zach han­del ko­ka­iną.
W ni­niej­szej książ­ce prze­pla­ta­ją się hi­sto­rie ko­biet, któ­re ode­gra­ły nie­zwy­kle waż­ną rolę w prze­stęp­czych kla­nach. Mowa tu mię­dzy in­ny­mi o Edy­cie Ko­pa­czyń­skiej, mał­żon­ce wiel­kie­go bos­sa Mi­che­la Bru­ni, je­dy­nej Po­lce, któ­ra zo­sta­ła ska­za­na przez wło­ski sąd pra­wo­moc­nym wy­ro­kiem za przy­na­leż­ność do or­ga­ni­za­cji ma­fij­nej. A tak­że o Sło­wacz­ce Lu­cii Ba­rio­vej, kon­ku­bi­nie Vin­cen­za Fo­ra­ste­fa­no, ojca chrzest­ne­go z Cas­sa­no. Po­ja­wia się tak­że hi­sto­ria Ukra­in­ki, Oksa­ny Ver­man, ko­chan­ki Sa­lva­to­re Pi­tit­to, han­dla­rza nar­ko­ty­ko­we­go dba­ją­ce­go o in­te­re­sy z nar­ko­ty­ko­wym ryn­kiem ko­lum­bij­skim.
W książ­ce znaj­du­ją się rów­nież in­for­ma­cje po­świę­co­ne obec­no­ści ma­fii ka­la­bryj­skiej w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Ka­na­dzie i Au­stra­lii, mamy tu też do­sko­na­ły po­gląd na to, jak bos­so­wie i pic­ciot­ti przy współ­pra­cy z hi­sto­rycz­ny­mi ro­dzi­na­mi Cosa No­stry, Bon­na­no i Gam­bi­no opa­no­wu­ją i po­sze­rza­ją ry­nek nar­ko­ty­ko­wy. Na ko­niec, aby zro­zu­mieć moc ‘Ndran­ghe­ty na świa­to­wej sza­chow­ni­cy han­dlu nar­ko­ty­ka­mi, za­war­te zo­sta­ły in­for­ma­cje na te­mat naj­więk­szych, zna­nych bro­ke­rów nar­ko­ty­ko­wych ta­kich jak: Ni­co­la As­si­si, Pa­squ­ale Ma­ran­do, Ro­ber­to Pan­nun­zi, Do­me­ni­co Trim­bo­li i Sa­lva­to­re Man­cu­so.